Bilgi Güvenliği Genel Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amaç

Bu Politikanın amacı Form Sünger ‘in ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması ve uygun biçimde yönetilmesidir.

Kapsam

Form Sünger Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Form Sünger ‘in Bilgi işlem altyapısını, bu altyapıyı kullanan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak kurumun bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları, Form Sünger ’in Bilgi İşlem birimine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır. Bu politikanın uygulanması hizmet sunduğumuz birimlerle olan iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Form Sünger için müşteri bilgileri, organizasyonel kayıtlar, Teknoloji bilgi birikimi, proje faaliyet süreç bilgileri birincil derecede öncelikli ve koruma altında olan varlıklardır.

Aşağıdakileri sağlamak "Form Sünger" ‘in politikasıdır.

• Bilgiye sadece yetki dâhilinde erişim verilerek gizliliği sağlanır,.

• Bilgi yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğü sağlanır,

• Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliği sağlanır,

• Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürler her birim tarafından uygulanır. Yasal tüm gereklilikler yerine getirilir.

• Tüm çalışanlar için Bilgi Güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanır.

• Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumlar ilgililere rapor edilir. İlgililerce sürekli iyileştirme ve kontroller sağlanır.

Uygulanabilirlik:

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedefince kapsanan bilgi varlıklarıyla herhangi bir ilişkisi olan tüm Form Sünger çalışanları bu politikayı uygulamakla sorumludurlar ve politikayı onaylamış olan Form Sünger yönetiminin desteğine sahip olacaktırlar.

Hedef

1. Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak ve riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek.

2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla yasalarında gerekliliğini yerine getirmek.

3. Kurumun Güvenilirliğini ve sahip olduğu imajını korumak.

4. Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymak.

5. Kurumun İş sürekliliğini sağlamak.

6. TS ISO IEC 27001 uygunluğunu sağlamak ve sürdürmek.

Destek Politikalar:

• Erişim Kontrol Politikası

• Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Sorumluluklar ve Yaptırımlar:

Form Sünger A.Ş. yönetimi bu politikayı oluşturur, uygulanmasını sağlar ve gözden geçirir. Tüm Form Sünger çalışanları bu politikaya ve bu politikayı destekleyen prosedür ve talimatlara uymakla sorumludur. Yönetim; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan, Politika, Prosedür ve Talimatlarına uyulmaması halinde kurum personelini uyarma, kınama, para cezası ve sözleşme feshi gibi yaptırımlardan bir ya da birkaçını uygulayacaktır.

Form Sünger A.Ş. güvenlik ve işleyiş politikalarının personel tarafından ihlali halinde Form Sünger yönetimi tarafından personel hakkında gerekli disiplin önlemleri alınır. Söz konusu ihlaller sebebiyle Form Sünger veya hizmet sağladığı kimseler herhangi bir şekilde zarar görürse Form Sünger yönetimi sorumlu personele zararı tazmin ettirebilir.

Form Sünger A.Ş. müşterilerine ya da tedarikçilerine ait bilgilerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir kasti hareket, disiplin cezasına ve/veya hukuki önleme tabidir.

Bilgi Güvenliği Yöneticisi uygun standartlar ve prosedürler aracılığı ile bu politikanın uygulanmasını destekler. Form Sünger Bilgi Güvenliği Kurulu BGYS altyapısını günceller ve sürekliliğini sağlar.

Tüm personel ve sözleşmeli tedarikçiler bilgi güvenliği politikasına tabidir. Tüm personel güvenlik olaylarını raporlamaktan ve tespit edilen zayıf noktaları bildirmekten sorumludur.

Gözden Geçirme:

Bu politika yılda bir kere düzenli olarak, önemli güvenlik zafiyetleri ve tehditler göz önüne alınarak, süreç veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller temel alınarak Form Sünger Bilgi Güvenliği Kurulu tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirilen ve güncellenen bu politika Form Sünger Yönetimi tarafından onaylanır. Gözden geçirmeler kaydedilmiş güvenlik zafiyetlerinin yapısını sayısını ve etkinliğini, denetimlerin iş verimliliği üzerindeki etkisini ve teknolojik değişiklik etkilerini içerir.

Sünger Yönetimi olarak, “Form Sünger Bilgi Güvenliği Politikası” nın uygulanmasının sağlanması, kontrollerinin yapılması ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımların icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan ederim.